Git基本操作

/ 技术 / 无站内评论 / 493浏览
git支持很多种工作流程,我们采用的一般是这样,远程创建一个主分支,本地每人创建功能分支,日常工作流程如下:

去自己的工作分支
$ git checkout work

工作
....

提交工作分支的修改
$ git commit -a

回到主分支
$ git checkout master

获取远程最新的修改,此时不会产生冲突
$ git pull

回到工作分支
$ git checkout work

用rebase合并主干的修改,如果有冲突在此时解决
$ git rebase master

回到主分支
$ git checkout master

合并工作分支的修改,此时不会产生冲突。
$ git merge work

提交到远程主干
$ git push

这样做的好处是,远程主干上的历史永远是线性的。每个人在本地分支解决冲突,不会在主干上产生冲突。
琼ICP备18000156号

鄂公网安备 42011502000211号